1397/5/20 شنبه

ماموریت ها و اهداف دفتر آب و خاک

 • بررسی و شناخت اثرات کمی و کیفی آلودگی آب و خاک ناشی از منابع مختلف آلوده کننده آن.
 • بررسی برای تعیین ظرفیت قابل تحمل محیط از نظر پذیرش مواد آلوده کننده آب و خاک و تعیین قدرت خود پالایی منابع پذیرنده آب.
 • بررسی و ارائه طروق کاهش آلودگی های آب و خاک و پیش بینی وضعیت آینده با توجه به ظرفیت قابل تحمل آن.
 • بررسی به منظور تعیین استانداردها وضوابط مربوط به منابع و مواد آلوده کننده آب و تعیین شاخص های زیست محیطی در این زمینه.
 • بررسی آثار زیست محیطی بهره برداری از منابع آب و ارائه پیشنهادات لازم برای استفاده بهینه از این منابع.
 • بررسی پدیده سیل و سیلاب ها و عوامل ایجاد کننده آن به منظور جلوگیری از آثار مخرب زیست محیطی.
 • انجام مطالعات لازم به منظور کنترل فاضلاب های صنعتی و خانگی و تاسیسات عمومی.
 • برنامه ریزی و تعیین اولویت برای انجام پژوهش ها و اقدامات مربوط به جلوگیری از آلودگی آب و خاک ناشی از پسماندها، فاضلاب ها، مصرف سموم و آفت کش ها و کود های شیمیایی و برنامه ریزی در این زمینه با هدف به حداقل رساندن ضایعات با استفاده مجدد از آنها.
 • انجام مطالعات و اقدامات لازم به منظور جلوگیری از آثار مخرب عوامل مختلف آلوده کننده آب و خاک.
 • بررسی عوامل فرسایش خاک به منظور تعیین آثار زیست محیطی آن و ارائه هشدارها و پیشنهادات لازم در این زمینه.
 • انجام بررسی های لازم در زمینه الگوهای مصرف ناسازگار با محیط به منظور ارائه الگوهای مناسب کاهش پسماندها.
 • بررسی عوامل ایجاد و گسترش بیابان ها و شن های روان به منظور تعیین آثار زیست محیطی آنها و تدوین ضوابط و ارائه راه حل های مناسب به منظور جلوگیری از گسترش پدیده های فوق.
 • بررسی پیامدهای زیست محیطی ناشی از زمین لرزه و رانش زمین و انجام اقدامات مقتضی در این زمینه.
 • به روز نگاه داشتن اطلاعات مربوط به آلودگی آب و خاک و همکاری متقابل و مستمر با بانک اطلاعات سازمان.
 • تهیه و اجرای طرح های مناسب در رابطه با نظارت مستمر خاک، آب و پسماند.
 • تهیه اطلاعات به منظور ارائه هشدارهای لازم در ارتباط با آلودگی آب و خاک و ارائه راه حل های رفع آلودگی ها از طریق اقدامات فرهنگی و قانونی.
 • انجام مطالعات کاربردی بر روی انواع پسماندها و تدوین ضوابط و برنامه های کمی برای بازیافت و یا معدوم نمودن آنها.
 • تامین زمینه تخصصی اقدامات حقوقی و قانونی سازمان در ارتباط با آلودگی آب وخاک.
 • بررسی آثار زیست محیطی مصرف سموم، کودهای شیمیایی و آفت کش ها با تاکید تطابق آنها با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور و همچنین بررسی و پیشنهاد راه حل های مناسب.
 • تهیه و حراست گزارش های لازم از نتایج مطالعات و بررسی های انجام شده و نیز گزارش سایر فعالیت ها و در نهایت انجام سایر امور مرتبط که از طرف مافوق ارجاع  می گردد.