استاندارد ها

1398/12/3 شنبه
 استانداردهای سازمانی
 
حدود مجاز آلودگی خاک
استاندارد  کیفیت خاک و راهنماهای آن
  

استاندارد کیفیت آب های ایران
شاخص کیفیت منابع آب کشور و طبقه بندی آن

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 استانداردهای فرا سازمانی و مرتبط

  فهرست استاندارد های ملی به ترتیب ICS  و شماره های استاندارد 

استاندارد استفاده از فاضلاب تصفیه شده در آبیاری 

استاندارد استفاده ازپسابهای شهری برای مصارف مختلف 

گزارش آخرين اقدامات انجام شده  سازمان ملي استاندارد در حوزه استانداردسازي در ارتباط با بند الف ماده (9) قانون حفاظت خاك تا پايان خرداد سال 1402
استانداردها و شاخصها حوزه فاضلاب

استاندارد استفاده از فاضلاب تصفیه شده در آبیاری 

استاندارد استفاده ازپسابهای شهری برای مصارف مختلف 

راهنمای برنامه کنترل آبیاری با فاضلاب و پساب 

دستورالعمل صحت سنجی اطلاعات آبیاری مزارع با آبهای نامتعارف 

آئین نامه اجرایی ماده 22 قانون هوای پاک 

قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی
1