نشست کارگروه ملی اجرای سند بیست و پنجمین نشست نمایندگان ایران و ارمنستان برگزاری جلسات مستمر به منظور تعیین استراتژی و تکالیف دستگاه ها در اجرای سند بیست و پنجمین نشست نمایندگان ایران و ارمنستان برای پایش و قطع آلودگی رودخانه ارس
 پیرو برگزاری جلسات مستمر به منظور تعیین استراتژی و تکالیف دستگاه ها در اجرای سند بیست و پنجمین نشست نمایندگان ایران و ارمنستان برای پایش و قطع آلودگی رودخانه ارس در آذر ماه سال جاری، نشست کارگروه اجرای سند مذکور با هدف معرفی اعضا و ارایه برنامه های گروه های کارشناسی مشترک توسط نهادهای ذیربط (سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت) در تاریخ 2/11/1402 در معاونت محیط زیست انسانی سازمان برگزار گردید.
بيشتر