نشست‌های مستمر کارگروه ملی اجرای سند بیست و پنجمین نشست نمایندگان ایران و ارمنستان برگزاری جلسات مستمر به منظور تعیین استراتژی و تکالیف دستگاه ها در اجرای سند بیست و پنجمین نشست نمایندگان ایران و ارمنستان
پیرو برگزاری جلسات مستمر به منظور تعیین استراتژی و تکالیف دستگاه ها در اجرای سند بیست و پنجمین نشست نمایندگان ایران و ارمنستان برای پایش و قطع آلودگی رودخانه ارس در آذر ماه سال جاری، نشست کارگروه اجرای سند مذکور با هدف معرفی اعضا و ارائه برنامه های گروه های کارشناسی مشترک توسط نهادهای ذیربط (وزارت کشور؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت) در تاریخ 9/11/1402 در معاونت محیط زیست انسانی سازمان برگزار گردید.
بيشتر