آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک به استناد ماده (26) قانون حفاظت از خاك مصوب 1398، آيين نامه اجرايي قانون مذكور در جلسه 24/10/1402 هيات محترم وزيران تصويب گردید (مصوبه شماره 198653 / ت 58331 ه مورخ 30 / 10 / 1402 )این آیین نامه اجرایی 31 ماده دارد و مفاد آن بر اساس قانون مذکور در راستای مديريت، حفاظت و بهره‏برداري پايدار از خاك كشور تنظیم شده است.ماده 12 آیین نامه در راستای ماده 5 قانون حفاظت از خاک، بوده که براساس این ماده، دستگاه‌ها موظف خواهند بود هزینه‌ پیشگیری و جبران خسارت وارده به خاک، اعم از آلودگی و یا تخریب خاک ناشی از اقدامات عملیات طرح پروژه‌های عمومی، عمرانی، خدماتی، توسعه‌ای و معدنی خود را برآورد و در موافقت‌نامه‌های خود پیش‌بینی و پرداخت کنند.
به استناد ماده (26) قانون حفاظت از خاك مصوب 1398، آيين نامه اجرايي قانون مذكور در جلسه 24/10/1402 هيات محترم وزيران تصويب گردید (مصوبه شماره 198653 / ت 58331 ه مورخ 30 / 10 / 1402 )این آیین نامه اجرایی 31 ماده دارد و مفاد آن بر اساس قانون مذکور در راستای مديريت، حفاظت و بهره‏برداري پايدار از خاك كشور تنظیم شده است.ماده 12 آیین نامه در راستای ماده 5 قانون حفاظت از خاک، بوده که براساس این ماده، دستگاه‌ها موظف خواهند بود هزینه‌ پیشگیری و جبران خسارت وارده به خاک، اعم از آلودگی و یا تخریب خاک ناشی از اقدامات عملیات طرح پروژه‌های عمومی، عمرانی، خدماتی، توسعه‌ای و معدنی خود را برآورد و در موافقت‌نامه‌های خود پیش‌بینی و پرداخت کنند.در خصوص آلودگی خاک نیز مطابق ماده 7، آلوده کننده، بايد بلافاصله ضمن ارایه گزارش آلودگی، نسبت به توقف ورود آلودگی به خاک اقدام و ظرف (30) روز نسبت به ارايه طرح بازسازی خاک های آلوده شده و اجراي آن پس از تائيد و تصويب نزدیکترین اداره حفاظت محيط‌زيست در مهلت مقرر از سوی آن اداره اقدام نمايد. تائيد حسن اجراي طرحهاي مذکور به عهده آن اداره مي باشد و آلوده کننده موظف به همکاري در موضوع این ماده خواهد بود.مطابق مواد 29 و 30 نیز سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم جهت اجرایی‌شدن قانون، این آیین‌نامه و خط مشی های مديريت، حفاظت و بهره‏ برداري پايدار از خاک کشور و نیز ردیف درآمد-هزینه بر اساس پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید
بيشتر